Tiến sĩ

Nguyễn Văn Hùng

Giảng viên

Bộ môn Lý luận & Lịch sử Nghệ thuật

2002: Cử nhân Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật – Đại học Mỹ thuật Việt Nam
2012: Thạc sĩ Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật – Đại học Mỹ thuật Việt Nam
2021: Tiến sĩ Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật – Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam

Liên hệ

Hoạt động nghệ thuật

CÁC TẶNG THƯỞNG, GIẢI THƯỞNG, THAM GIA TRIỂN LÃM THUẬT TỪ NĂM 1998, 1999, 2000, 2001, 2002… đến nay

 • Tham gia các triển lãm Mỹ thuật thường niên của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam từ những năm 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 đến 2021.
 • Tham gia các triển lãm Mỹ thuật thường niên của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội từ 2021 đến nay.
 • Có chứng nhận tham gia triển lãm Mỹ thuật khu vực Đông Nam Á: Philip Moris – ASEAN, 1999, 2000.
 • Có chứng nhận tham gia giải thưởng Mỹ thuật Á – Âu: The new millinium in my dream, Oganised by Asia – Europe Fooundation, 2001.
 • Có chứng nhận tham gia triển lãm Mỹ thuật: Việt Nam – Đất nước tôi, 2001.
 • Giải khuyến khích triển lãm Mỹ thuật NOKIA năm 2001.
 • ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ

* Tham gia đề tài cấp Bộ của Viện Bảo tồn Di tích, BVTTT&DL năm 2016 – 2017. Được giao thực hiện viết phần việc 2 thuộc nội dung nghiên cứu 1 của đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2017 “Nghiên cứu bảo quản, loại trừ nấm mốc và phòng trống tác nhân gây hại bề mặt gạch có trang trí trong di tích kiến trúc Việt bằng công nghệ hóa bảo quản”, đề tài đã nghiệm thu, bàn giao và thanh lý hợp đồng ngày 31 tháng 3 năm 2017.

* Tham gia đề tài cấp Bộ của Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm, BVHTT &DL 2019 – 2020. Được giao thực hiện chuyên đề nghiên cứu và viết Báo cáo số liệu, phân tích thông tin tài liệu, dữ liệu phiếu điều tra 1 và phiếu điều tra 2 để phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ “Phát huy giá trị biểu tượng văn hóa của Việt Nam trong đời sống Văn hóa Đương đại”.

* Thành viên chính tham gia thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Bộ Giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị tượng lăng mộ thế kỷ XVII – XVIII ở Đồng bằng Bắc bộ (2022-2023) của Trường  Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Đề tại dự kiến hoàn thành 12/2023.

 • ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ

* Chủ nhiệm đề tài: Ba họa sỹ khóa Kháng chiến, (2004), (Trần Lưu Hậu, Lưu Công Nhân, Nguyễn Trọng Kiệm), (Hoàn thành và nghiệm thu năm 2004)

* Chủ nhiệm đề tài: Nghệ thuật điêu khắc lăng mộ thế kỷ XVII ở Đồng bằng Bắc bộ, (hoàn thành và nghiệm thu năm 2012).

* Chủ nhiệm đề tài: Nghệ thuật tượng người trong lăng mộ thế kỷ XVII – XVIII ở Đồng bằng Bắc bộ, (hoàn thành và nghiệm thu trong tháng 12 năm 2016).

 • BÀI BÁO, TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

– Công chúng với Mỹ thuật đương đại Việt Nam, nghiên cứu Mỹ thuật, số 2, tháng 06/2003, Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam, Viện Mỹ thuật, tr 28 – 30.

– Suy nghĩ về truyền thống và hiện đại, nghiên cứu Mỹ thuật, số 3, tháng 11/2002, Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam, Viện Mỹ thuật, tr 23 – 25.

– Triển lãm điêu khắc toàn quốc lần thứ IV (1993 – 2003) – Một cái nhìn tổng quan hơn về cuộc sống và nghệ thuật điêu khắc, nghiên cứu Mỹ thuật, số 4, tháng 12/2003, Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam, Viện Mỹ thuật, tr 56 – 58.

– Nghệ thuật tượng tròn trong điêu khắc lăng mộ thế kỷ XVII, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật (ISSN: 0866 – 8655),  số 349, tháng 7/2013, tr 110 -113.

– Nghệ thuật chạm khắc trang trí hiện vật bằng đá ở lăng mộ họ Phạm Quận công, (Bài viết chung với Quách Thị Ngọc An), Tạp chí nghiên cứu Mỹ thuật (ISSN 1859 – 4697), số 2, tháng 06/2013, tr 30 – 35.

Nghệ thuật điêu khắc tượng quan hầu trong sinh từ Nguyễn Ngọc Trì ở Hát Môn, Phúc Thọ, Hà Nội, (Bài viết chung với Quách Thị Ngọc An), Tạp chí Nghiên cứu Mỹ thuật (ISSN 1859 – 4697), số 03, tháng 09/2014, tr 24 – 29.

– Tượng thú đá trong điêu khắc cổ truyền của người Việt, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật  (ISSN: 0866 – 8655), số 393, tháng 03/2017, tr 59 – 61.

– Đặc điểm nghệ thuật tượng ngựa lăng mộ TK XVII – XVIII ở Châu thổ Bắc bộ, Tạp chí Nghiên cứu Mỹ thuật (ISSN 1859 – 4697), số 4 (16), tháng 12/2017, tr 31 – 35.

– Tượng chó đá trong lăng mộ TK XVII XVIII ở Châu thổ Bắc bộ, Tạp chí Nghiên cứu Mỹ thuật (ISSN 1859 – 4697), số 1 (17), tháng 03/2018, tr 87 – 94.

Tượng người ở lăng mộ Quận công, quan tướng thế kỷ XVII XVIII: Nhận định ban đầu về nghệ thuật tạo hình, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật (ISSN: 0866 – 8655), số 464, tháng 6/2021, tr 72 – 74.

– Giải pháp bảo tồn nghệ thuật tượng lăng mộ thế kỷ XVII – XVIII ở Bắc Bộ Việt Nam, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật (ISSN: 0866 – 8655), số 533, tháng 5/2023, tr 80 – 84.

 • HỘI THẢO KHOA HỌC

– Tham gia hội thảo khoa học toàn quốc (2016) Bồi dưỡng và phát triển tài năng cho sinh viên mỹ thuật trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay, với chuyên đề: Một số suy nghĩ về mỹ thuật truyền thống với học tập của sinh viên mỹ thuật ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, in trong kỷ yếu hội thảo, tr 317 – 321.

Báo cáo tham luận Vị trí của nghệ thuật tượng lăng mộ Quận công thế kỷ XVII – XVIII trong hệ thống tượng lăng mộ ở Việt Nam, (7 trang A4) tại hội thảo Giá trị biểu tượng văn hóa Việt Nam thuộc đề tài cấp Bộ Phát huy giá trị biểu tượng Văn hóa của Việt Nam trong đời sống Văn hóa Đương đại của Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm, BVTTT&DL, năm 2019 – 2020.

 • Tham gia Dự án: Nghiên cứu, sưu tầm quảng bá và phát huy những giá trị Di sản đình làng vùng Châu thổ Bắc bộ Việt Nam, 2012 – 2014. Theo Quyết định số: 31/QĐ-ĐHMTVN ngày 08 tháng 08 năm 2012 của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam giao phụ trách và tổ chức thực hiện mục phim tư liệu (08 phim tư liệu) thuộc Dự án Nghiên cứu, sưu tầm quảng bá và phát huy những giá trị Di sản đình làng vùng Châu thổ Bắc bộ Việt Nam:

– Lễ hội đình làng Phú Khê (35 phút), (Hoằng Hóa, Thanh Hóa), năm 2012;

Hình tượng Rồng – Tiên trên chạm khắc đình làng (35 phút), năm 2012;

Tế tổ Ca trù (35 phút), (Làng Lỗ Khê, Đông Anh, Hà Nội), năm 2012;

– 3D diễn họa kiến trúc đình So (180 giây), (Quốc Oai, Hà Nội), năm 2012;

– Lễ hội trong không gian Văn hóa đình làng vùng châu thổ Bắc Bộ (35 phút), năm 2013;

– Nghệ thuật điêu khắc và kiến trúc đình làng, (35 phút), năm 2013;

– Đình – Hồn làng Việt (35 phút), năm 2013;

Phim tư liệu giới thiệu về trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam: Là một con người trước khi là nghệ sỹ (35 phút), Phim thuộc nội dung chương trình quảng bá Văn hóa Việt tại Pairis năm 2012.

Giảng viên khác

PGS. TS.
Giảng viên cao cấp
Bộ môn Lý luận & Lịch sử Nghệ thuật
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Lý luận & Lịch sử Nghệ thuật
Tiến sĩ
Giảng viên chính
Bộ môn Lý luận & Lịch sử Nghệ thuật
Tiến sĩ
Giảng viên chính
Bộ môn Lý luận & Lịch sử Nghệ thuật
Tiến sĩ
Giảng viên chính
Bộ môn Lý luận & Lịch sử Nghệ thuật