Điều khoản sử dụng

Chấp nhận điều khoản

Bằng việc truy cập và sử dụng website của chúng tôi, bạn tuyên bố và cam kết tuân thủ các điều khoản và điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng ngừng sử dụng website ngay lập tức.

Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các thông tin, nội dung, hình ảnh, biểu đồ và tài liệu khác trên website này thuộc sở hữu hoặc được cấp phép bởi Khoa Thiết kế Mỹ thuật, Đại học Kiến trúc Hà Nội. Bạn không được sao chép, tái bản, phân phối hoặc sử dụng lại bất kỳ tài liệu nào trên website mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

Sử dụng hợp lý

Bạn cam kết sử dụng website chỉ cho các mục đích hợp pháp và tuân thủ tất cả các quy định, quy tắc và luật pháp có liên quan. Bạn không được tạo ra hoặc truyền bất kỳ nội dung gây hại, đe dọa, xâm phạm đến quyền riêng tư, phỉ báng hoặc vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba.

Trách nhiệm bảo mật

Bạn cam kết bảo vệ thông tin đăng nhập và các tài khoản của mình trên website. Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng thông tin của mình không bị truy cập trái phép hoặc sử dụng cho mục đích gian lận.

Liên kết bên ngoài

Website của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web bên ngoài. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách quyền riêng tư của các trang web bên thứ ba. Việc truy cập các trang web bên ngoài này là tự nguyện và bạn phải tuân thủ các điều kiện và chính sách của các trang web đó.

Thông tin đăng kí

Khi bạn đăng kí tài khoản trên website của chúng tôi, bạn cam kết cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật. Bạn chỉ có thể sử dụng tài khoản của mình và không được chia sẻ thông tin đăng nhập với bất kỳ ai.

Thay đổi điều khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện này vào bất kỳ thời điểm nào. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được công bố trên website của chúng tôi. Việc tiếp tục sử dụng website sau khi có sự thay đổi này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các thay đổi đó.

— Cập nhật ngày 06/07/2023