Thạc sĩ

Ngô T. Thu Thủy

Giảng viên

Bộ môn Mỹ thuật Cơ bản

1993: Cử nhân Hội họa – Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội
2003: Thạc sĩ Mỹ thuật tạo hình – Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội

Liên hệ

Hoạt động nghệ thuật

  • 2021: Triển lãm quốc tế trực tuyến 1st International Conceptual Art Biennale “Image Deconstruction”
  • 2018: Triển lãm Tranh lụa & Điêu khắc nhỏ toàn quốc tại VCCA
  • 2005: Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc
  • 1995: Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc
  • 1990: Triển lãm Mỹ thuật Thủ đô
  • Và các triển lãm thường niên của giảng viên tại Đại học Kiến trúc và tại 29 Hàng Bài, Hà Nội

Giảng viên khác

Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Mỹ thuật Cơ bản
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Mỹ thuật Cơ bản
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Mỹ thuật Cơ bản
Ban điều hành
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Mỹ thuật Cơ bản
PGS. TS.
Giảng viên cao cấp
Bộ môn Mỹ thuật Cơ bản
Ban điều hành
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Mỹ thuật Cơ bản
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Mỹ thuật Cơ bản
Thạc sĩ
Giảng viên
Bộ môn Mỹ thuật Cơ bản