Bài tập sinh viên

Thiết kế Tạp chí

Khoa Thiết kế Mỹ thuật

Các bài tập khác

TKĐH9 – Thiết kế đồ họa Showroom

Lớp: 20DH

TKĐH2 – Thiết kế và minh hoạ sách

Lớp: 19DH

TKĐH6 – Thiết kế Bao bì cơ bản

Lớp: 20DH1, 20DH2