Bài tập sinh viên

Thiết kế Tạp chí

Khoa Thiết kế Mỹ thuật

Các bài tập khác

Đồ án Tranh khắc

Lớp: 19DH

TKĐH3 – Thiết kế Lịch

Lớp: 20DH1, 20DH2, 20DH3, 20DH4

TKĐH2 – Thiết kế và minh hoạ sách

Lớp: 19DH