Bài tập sinh viên

TKĐH9 – Thiết kế đồ họa Showroom

Sinh viên năm thứ 4 chuyên ngành Thiết kế đồ họa được tiếp cận với việc thiết kế không gian sự kiện hoặc cửa hàng, showroom. Qua đó giúp các bạn có nhận thức về mặt tổng thể và hiểu được sự xuất hiện của các ấn phẩm thiết kế đồ họa 2D trong không gian.

Khoa Thiết kế Mỹ thuật

Các bài tập khác

TKĐH3 – Thiết kế Lịch

Lớp: 20DH1, 20DH2, 20DH3, 20DH4

Đồ án Tranh khắc

Lớp: 19DH

TKĐH2 – Thiết kế và minh hoạ sách

Lớp: 19DH