Bài tập sinh viên

Học phần hình họa 4

Vài “Chiếc” hình hoạ người màu rất ấn tượng của sinh viên ngành đồ hoạ- Khoa Thiết kế Mỹ thuật- Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Học phần hình hoạ 4: Nghiên cứu cơ thể người- chất liệu bột màu, acrylic, màu nước.

Khoa Thiết kế Mỹ thuật

Các bài tập khác

Hình họa 2

Lớp: 22DH

Trang trí cơ bản 1

Lớp: 22DH1, 22DH2, 22DH3, 22DK

Trang trí cơ bản 2

Lớp: 22DH1, 22DH2, 22DH3