Bài tập sinh viên

Đồ án nghiên cứu sáng tác 3

Khoa Thiết kế Mỹ thuật

Các bài tập khác

Đồ án tổng hợp Điêu khắc ứng dụng

Lớp: 19DK

Đồ án Tranh kính

Lớp: 21DK

Đồ Án Nghiên Cứu Sáng Tác 2

Lớp: 21DK