Cử nhân

Trần T. Thanh Hà

Thư ký khoa

1999: Cử nhân Tiếng Pháp – Trường Đại học Phương Đông
2003: Cử nhân Kế toán – Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Liên hệ

Giảng viên khác