Bài tập sinh viên

Đồ án tổng hợp Điêu khắc ứng dụng

Khoa Thiết kế Mỹ thuật

Các bài tập khác

Đồ án nghiên cứu sáng tác 3

Lớp: 20DK

Nhập Môn Sáng Tác điêu khắc

Lớp: 21DK

Đồ Án Nghiên Cứu Sáng Tác 2

Lớp: 21DK