Hanoi Art Connecting 6 (18/10 đến 24/10/2023)

Hanoi Art Connecting là chương trình Workshop & Triển lãm nghệ thuật quốc tế, được tổ chức bởi Asia Art Link lần đầu tiên vào năm 2016 vói mục đích giao lưu kết nối nghê thuật. Sự kết nối được đan xen qua lại giữa các nghê sĩ trong nước và quốc tế, giữa nghệ sĩ và những khán giá yêu nghệ
thuật nhằm tạo ra một môi trường tích cực để giao lưu văn hoá và trao đổi kiến thức, cũng như chia
sẻ về tác phẩm, đời sống nghệ thuật của các nghệ sĩ thông qua nhiều hoạt động workshop, trò chuyện nghệ thuật, triển lãm.

Workshop & triển lãm nghệ thuật quốc tế – Hanoi Art Connecting lần thứ 6 năm 2023 được tổ chức
tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Chương trình được kì vọng sẽ tạo ra những hoạt động nghệ
thuật đặc sắc để giao lưu văn hoá, trao đổi kiến thức không chỉ giữa các nghệ sĩ mà còn giữa các cộng đồng yêu nghệ thuật ở các nước trong khu vực.

Chương trình diễn ra từ ngày 18/10 đến 24/10/2023.

Kiên Nguyễn
Kiên Nguyễn
Bài viết: 138